# Society Name Society Transaction Id President Name Registered Date
1 The Mandhiya Khurd Pacs Ltd. 2018102600010891 lalsingh 02/19/1959
2 The Aulant Coop. L/C Society Ltd. 2018102600010897 Satish Kumar 12/21/1993
3 The Om Sai Ram Coop. L/C Society Ltd. 2018102600010920 Charan Singh 02/25/2015
4 THE SAHIL L/C SOCS. GURYANI 2018102600010852 SUNDER LAL 04/07/2015
5 THE BALAGI L/C SOCS NEHRUGARH 2018102600010861 SUMER SINGH 07/31/2009
6 THE SH. SHYAM L/C SOCS BAHALA 2018102600010863 KRISHAN KUMAR 06/27/2014
7 THE TUMNIYA L/C SOCS TUMNA 2018102600010864 DEVDATT ARYA 12/24/2014
8 THE PUNIYA L/C SOCS JHOLRI 2018102600010865 VED SINGH 07/20/2015
9 THE YADAV L/C SOCS SADAT NGR 2018102600010872 PAHLADH SINGH 07/20/2015
10 THE SH. KRISHANA L/C SOCS RATANTHAL 2018102600010874 VINOD KUMAR 05/06/2016
11 THE VASISHAT L/C SOCS SUDHRANA 2018102600010875 MULCHAND SHARMA 02/11/2016
12 The Palhawa Coop. TPT Society Ltd. 2018102600010893 Vijay Kumar 12/13/1993
13 The New Haryana 2020070100022636 Sandeep Kumar 01/14/1994
14 THE YADAV TPT RAMGARH KHERI 2018102600010848 SUDHIR KUMAR 12/14/1993
15 The Neelkamal CGHS Ltd. 2018102600010955 PURAN SINGH YADAV 02/21/2006
16 The Neel Kanth Mahadev CGHS Ltd. 2018102600010956 KIROSATA DEVI 02/24/2006
17 The Samjhainath CGHS Ltd. 2018102600010958 SHYAM SUNDER 02/21/2006
18 The YKK Spandan staff CGHS Ltd. 2018102600011117 RAJIV GAUTAM 10/05/2005
19 The AIS Officers CGHS Ltd. 2018102600011121 PARVEEN KUMAR 06/02/2006
20 The Wheel India CGHS Ltd. 2018102600011122 ANIL KUMAR YADAV 06/05/2006
21 The AIS Staff CGHS Ltd. 2018102600011123 ASHOK KUMAR AHUJA 06/05/2007
22 The Shivam CGHS Ltd. 2018102600011126 SUNITA YADAV 06/06/2006
23 The YKK Employee Sangh CGHS Ltd. 2018102600011130 KAPIL DEV 06/07/2009
24 The plash CGHS Ltd. 2018102600011132 RAKESH KATARIA 06/07/2011
25 The Shyam Niwas CGHS Ltd. 2018102600011134 DILBAGH 06/07/2013
26 The Prerna CGHS Ltd. 2018102600011138 ARUN KUMAR 06/07/2017
27 The JRG CGHS Ltd. 2018102600011139 USHA GOYAL 01/30/2013
28 The Vashundra Enclave CGHS 2018102600010465 Mahender Chhabra 01/17/2006
29 The Angel 2018102600010588 SEEMA DEVI 01/31/2006
30 The Shiv Shakti Coop MP Society Ltd. 2018102600010922 Sanjay 11/24/2016
31 The Sidhi Dahina Coop MP Society Ltd. 2018102600010923 Himmat Singh 06/23/2017
32 THE SH. BALAGI MLTP. SOCS LTD. KOSLI 2018102600010876 PARVEEN KUMAR 05/24/2017
# Society Name Society Transaction Id President Name Registered Date
 

Copyrights © 2019 Co-operation Department, Haryana | All rights reserved. Website is Designed and Developed by NIC Haryana